Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v internetovom obchode www.bastag.sk


ÚVODNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) platia pri nákupe v internetovom obchode www.doprace.sk (ďalej len „webová stránka“), ktorého prevádzkovateľom je obchodná spoločnosť BASTAG OOPP, s.r.o. so sídlom Lipová 7, 080 01 Prešov IČO: 44736835, DIČ: 2022826938, IČ DPH SK2022826938 zapísana v obchodnom registri okr. súdu v Prešove  odd. S.r.o. vložka č. 21632/P  (ďalej len „predávajúci“).

Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi  predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právny poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že  je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. obchodný zákonník, v platnom znení.

Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho a ďalšie súvisiace právne vzťahy. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kde osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, objedná tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť alebo doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté žiadne práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.


VYMEDZENIE POJMOV

Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

Predávajúci (dodávateľ) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci  (spotrebiteľ) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

Kupujúci  (podnikateľ) je právnická osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania ich ďalším predaja či obchodovaním s nimi.

Neprevzatie zásielky je hrubé porušenie obchodných podmienok a kúpnej zmluvy. Ak kupujúci neprevezme riadne a včas expedovanú zásielku, ktorá mu je doručená do miesta doručenia ním určeného pri objednaní tovaru, kupujúci nesie plnú zodpovednosť za vzniknutú škodu predávajúcemu. Potvrdením objednávky a súhlasom s obchodnými podmienkami sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu vzniknutú škodu bez zbytočného meškania.

Odstúpenie od zmluvy je využitie práva odstúpiť od zmluvy jednou zo zmluvných strán. K odstúpeniu dochádza po preukázateľnom doručení vôle odstúpiť od zmluvy, ktoré je možné využiť len po prevzatí tovaru.


OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaný predávajúcim k predaju, spolu s uvedenou cenou jednotlivého ponúkaného tovaru. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadne tohto tovaru.

Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke www.bastag.sk, zmluva však vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prejavením vôle prijať objednávku predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí odoslaním elektronickej pošty a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenej v užívateľskom rozhraní, alebo v objednávke. (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“). Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť alebo zrušiť. Takto uzatvorenú zmluvu je možné zrušiť na základe dohody oboch strán).

Pri skutočnostiach za ktoré nezodpovedá predávajúci (napr. vypredaný tovar u dodávateľa predávajúceho, tovar sa viac nevyrába, zmenila sa cena atď.), si predávajúci vyhradzuje právo na základe obchodných podmienok s ktorými kupujúci pri uzatvorení kúpnej zmluvy súhlasí, v primeranom čase po odoslaní objednávky kupujúcim a po oboznámení kupujúceho so vzniknutou situáciou, požadovať zmenu alebo zrušenie kúpnej zmluvy.

Pri objednaní tovaru vyplní k upujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje informácie:

Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napr. písomne alebo telefonicky) alebo zálohovú platbu vo výške 30% na účet spoločnosti BASTAG OOPP, s.r.o.

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu v prípade, ak má vážne pochybnosti o úmysloch kupujúceho alebo vážne obavy z porušenia obchodných podmienok a kúpnej zmluvy.

Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.bastag.sk sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom, jazyku.


CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené s daňou z pridanej hodnoty (DPH). Ceny tohto tovaru sú platné po dobu ich zobrazenia vo webovom rozhraní obchodu. Cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meniť.

Cenu tovaru a náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy, môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:


Súčasťou kúpnej zmluvy je aj poštovné a balné. Predávajúci na základe kúpnej zmluvy vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru a doručí mu ju spolu s tovarom.  Predávajúci je  platcom dane z pridanej hodnoty.


DORUČOVANIE A PREPRAVA

Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou, musí byť druhej zmluvnej strane doručené písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa služieb (podľa voľby odosielateľa). Kupujúcemu je doručovaná na elektronickú adresu kupujúceho.

Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve uvedené inak. V prípade, že je spôsob dopravy zmenený na základe požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak kupujúci neprevezme tovar pri dodaní, je predávajúci oprávnený požadovať náklady za balenie a dopravu tovaru a to vo výške 10€ alebo podľa platných cenníkov pošty alebo prepravnej spoločnosti.

Objednaný tovar je doručený najneskôr do 21 pracovných dní odo dňa objednania. V prípade, že je tovar skladom (obrázok s nápisom skladom) je doručený najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa objednania.


PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

Predávajúci má právo na zaplatenie kúpnej ceny a kupujúci má právo na dodanie tovaru. Kupujúci získava vlastníctvo tovaru zaplatením celej jeho kúpnej ceny. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do webovej stránky, alebo v dôsledku používania webovej stránky v rozpore s jeho určením.

Dodaný tovar sa musí zhodovať s popisom na webovej stránke. Kupujúci má právo na vrátenie ceny pri dodaní iného tovaru, alebo tovaru nepoužiteľného. Prevzatím tovaru ne seba kupujúci preberá zodpovednosť za vady, ktoré bolo možné zistiť pri prevzatí tovaru.

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu, a to do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa od začiatku ruší.

Prejav vôle odstúpiť musí byť preukázateľne doručený do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia. Stane sa tak na adresu sídla spoločnosti predávajúceho a na náklady kupujúceho. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy pred dodaním tovaru, ak dĺžka dodania bude viac ako 20 pracovných dní. V prípade ak predávajúci upozorní kupujúceho o predĺženej dobe dodania a predávajúci ju akceptuje, odstúpenie od kúpnej zmluvy pred dodaním tovaru nie je možné.

Predávajúci uhradí cenu za tovar prevodom na účet kupujúceho najneskôr do 3 dní od odstúpenia od zmluvy.

Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebený, s  faktúrou a v pôvodnom obale. Tovar musí byť zaslaný ako doporučená a poistená zásielka, tovar poslaný na dobierku nebude akceptovaný.

Neprevzatie zásielky

Tak ako právny poriadok Slovenskej republiky považuje neprevzatie zásielky za hrubé porušenie povinnosti zmluvnej strany, ktoré je možné súdne napadnúť, tak aj predávajúci považuje takéto konanie za porušenie kúpnej zmluvy, ktoré je tak isto v hrubom rozpore s dobrými mravmi a neprospieva k budovaniu dôvery medzi predávajúcim a kupujúcim.

Predávajúci má právo požadovať náhradu škody, ktorá mu vznikla porušením zmluvnej povinnosti kupujúceho. Predávajúci v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a cenami na trhu prepravných služieb, požaduje od kupujúceho náhradu balného a poštovného.

Užívateľský účet

Na základe registrácie kupujúceho na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho používateľského rozhrania môže kupujúci objednávať tovar (ďalej len „používateľský účet“). Kupujúci môže objednávať tovar aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivé údaje. Údaje uvedené v používateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, v prípade, že kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy i obchodných podmienok, alebo akýmkoľvek spôsobom zneužíva tento účet.

Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to v prípade nutnej údržby hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, poprípade nutnej údržby hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.


ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ak sú niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takými stanú, namiesto neplatných ustanovení platia ustanovenia, ktorých zmysel sa k neplatnému ustanoveniu najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného alebo viacerých ustanovení nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach http://www.doprace.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma.

Na zmeny a doplnky obchodných podmienok si predávajúci vyhradzuje právo bez predchádzajúceho oznámenia.