Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v internetovom obchode www.bastag.sk


ÚVODNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) platia pri nákupe v internetovom obchode www.doprace.sk (ďalej len „webová stránka“), ktorého prevádzkovatežom je obchodná spoločnos BASTAG OOPP, s.r.o. so sídlom Lipová 7, 080 01 Prešov IČO: 44736835, DIČ: 2022826938, IČ DPH SK2022826938 zapísana v obchodnom registri okr. súdu v Prešove  odd. S.r.o. vložka č. 21632/P  (ďalej len „predávajúci“).

Obchodné podmienky sú súčasou uzavretej kúpnej zmluvy medzi  predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzahy sú uzatvorené v súlade s právny poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebitež, riadia sa vzahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteža, zákonom č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteža pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že  je zmluvnou stranou podnikatež riadia sa vzahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. obchodný zákonník, v platnom znení.

Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho a ďalšie súvisiace právne vzahy. Obchodné podmienky sa nevzahujú na prípady, kde osoba, ktorá má v úmysle nakúpi tovar od predávajúceho, objedná tovar v rámci svojej podnikatežskej činnosti.

Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meni alebo doplňova. Týmto ustanovením nie sú dotknuté žiadne práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.


VYMEDZENIE POJMOV

Spotrebitežská zmluva je každá zmluva bez ohžadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávatež so spotrebitežom.

Predávajúci (dodávatež) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebitežskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikatežskej činnosti.

Kupujúci  (spotrebitež) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

Kupujúci  (podnikatež) je právnická osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikatežskej činnosti a nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania ich ďalším predaja či obchodovaním s nimi.

Neprevzatie zásielky je hrubé porušenie obchodných podmienok a kúpnej zmluvy. Ak kupujúci neprevezme riadne a včas expedovanú zásielku, ktorá mu je doručená do miesta doručenia ním určeného pri objednaní tovaru, kupujúci nesie plnú zodpovednos za vzniknutú škodu predávajúcemu. Potvrdením objednávky a súhlasom s obchodnými podmienkami sa zaväzuje uhradi predávajúcemu vzniknutú škodu bez zbytočného meškania.

Odstúpenie od zmluvy je využitie práva odstúpi od zmluvy jednou zo zmluvných strán. K odstúpeniu dochádza po preukázatežnom doručení vôle odstúpi od zmluvy, ktoré je možné využi len po prevzatí tovaru.


OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaný predávajúcim k predaju, spolu s uvedenou cenou jednotlivého ponúkaného tovaru. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnos predávajúceho uzavrie kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzavrie kúpnu zmluvu ohžadne tohto tovaru.

Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke www.bastag.sk, zmluva však vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prejavením vôle prija objednávku predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí odoslaním elektronickej pošty a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenej v užívatežskom rozhraní, alebo v objednávke. (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“). Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meni alebo zruši. Takto uzatvorenú zmluvu je možné zruši na základe dohody oboch strán).

Pri skutočnostiach za ktoré nezodpovedá predávajúci (napr. vypredaný tovar u dodávateža predávajúceho, tovar sa viac nevyrába, zmenila sa cena atď.), si predávajúci vyhradzuje právo na základe obchodných podmienok s ktorými kupujúci pri uzatvorení kúpnej zmluvy súhlasí, v primeranom čase po odoslaní objednávky kupujúcim a po oboznámení kupujúceho so vzniknutou situáciou, požadova zmenu alebo zrušenie kúpnej zmluvy.

Pri objednaní tovaru vyplní k upujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje informácie:

Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiada kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napr. písomne alebo telefonicky) alebo zálohovú platbu vo výške 30% na účet spoločnosti BASTAG OOPP, s.r.o.

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrie kúpnu zmluvu v prípade, ak má vážne pochybnosti o úmysloch kupujúceho alebo vážne obavy z porušenia obchodných podmienok a kúpnej zmluvy.

Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.bastag.sk sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani kupujúceho, je možné uzatvori zmluvu v inom, pre obe strany zrozumitežnom, jazyku.


CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené s daňou z pridanej hodnoty (DPH). Ceny tohto tovaru sú platné po dobu ich zobrazenia vo webovom rozhraní obchodu. Cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meni.

Cenu tovaru a náklady spojené s dodaním tovaru podža kúpnej zmluvy, môže kupujúci uhradi predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:


Súčasou kúpnej zmluvy je aj poštovné a balné. Predávajúci na základe kúpnej zmluvy vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru a doručí mu ju spolu s tovarom.  Predávajúci je  platcom dane z pridanej hodnoty.


DORUČOVANIE A PREPRAVA

Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou, musí by druhej zmluvnej strane doručené písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateža služieb (podža vožby odosielateža). Kupujúcemu je doručovaná na elektronickú adresu kupujúceho.

Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve uvedené inak. V prípade, že je spôsob dopravy zmenený na základe požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

Ak je predávajúci podža kúpnej zmluvy povinný doda tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevzia tovar pri dodaní. Ak kupujúci neprevezme tovar pri dodaní, je predávajúci oprávnený požadova náklady za balenie a dopravu tovaru a to vo výške 10€ alebo podža platných cenníkov pošty alebo prepravnej spoločnosti.

Objednaný tovar je doručený najneskôr do 21 pracovných dní odo dňa objednania. V prípade, že je tovar skladom (obrázok s nápisom skladom) je doručený najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa objednania.


PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

Predávajúci má právo na zaplatenie kúpnej ceny a kupujúci má právo na dodanie tovaru. Kupujúci získava vlastníctvo tovaru zaplatením celej jeho kúpnej ceny. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednos za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do webovej stránky, alebo v dôsledku používania webovej stránky v rozpore s jeho určením.

Dodaný tovar sa musí zhodova s popisom na webovej stránke. Kupujúci má právo na vrátenie ceny pri dodaní iného tovaru, alebo tovaru nepoužitežného. Prevzatím tovaru ne seba kupujúci preberá zodpovednos za vady, ktoré bolo možné zisti pri prevzatí tovaru.

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo odstúpi od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu, a to do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa od začiatku ruší.

Prejav vôle odstúpi musí by preukázatežne doručený do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia. Stane sa tak na adresu sídla spoločnosti predávajúceho a na náklady kupujúceho. Kupujúci môže odstúpi od kúpnej zmluvy pred dodaním tovaru, ak dĺžka dodania bude viac ako 20 pracovných dní. V prípade ak predávajúci upozorní kupujúceho o predĺženej dobe dodania a predávajúci ju akceptuje, odstúpenie od kúpnej zmluvy pred dodaním tovaru nie je možné.

Predávajúci uhradí cenu za tovar prevodom na účet kupujúceho najneskôr do 3 dní od odstúpenia od zmluvy.

Tovar musí by predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebený, s  faktúrou a v pôvodnom obale. Tovar musí by zaslaný ako doporučená a poistená zásielka, tovar poslaný na dobierku nebude akceptovaný.

Neprevzatie zásielky

Tak ako právny poriadok Slovenskej republiky považuje neprevzatie zásielky za hrubé porušenie povinnosti zmluvnej strany, ktoré je možné súdne napadnú, tak aj predávajúci považuje takéto konanie za porušenie kúpnej zmluvy, ktoré je tak isto v hrubom rozpore s dobrými mravmi a neprospieva k budovaniu dôvery medzi predávajúcim a kupujúcim.

Predávajúci má právo požadova náhradu škody, ktorá mu vznikla porušením zmluvnej povinnosti kupujúceho. Predávajúci v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a cenami na trhu prepravných služieb, požaduje od kupujúceho náhradu balného a poštovného.

Užívatežský účet

Na základe registrácie kupujúceho na webovej stránke môže kupujúci pristupova do svojho používatežského rozhrania. Zo svojho používatežského rozhrania môže kupujúci objednáva tovar (ďalej len „používatežský účet“). Kupujúci môže objednáva tovar aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádza správne a pravdivé údaje. Údaje uvedené v používatežskom účte je kupujúci pri akejkožvek zmene aktualizova. Údaje uvedené kupujúcim v používatežskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

Predávajúci môže zruši používatežský účet, v prípade, že kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy i obchodných podmienok, alebo akýmkožvek spôsobom zneužíva tento účet.

Kupujúci berie na vedomie, že užívatežský účet nemusí by dostupný nepretržite, a to v prípade nutnej údržby hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, poprípade nutnej údržby hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.


ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ak sú niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takými stanú, namiesto neplatných ustanovení platia ustanovenia, ktorých zmysel sa k neplatnému ustanoveniu najviac približuje. Neplatnosou alebo neúčinnosou jedného alebo viacerých ustanovení nie je dotknutá platnos ostatných ustanovení.

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach http://www.doprace.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma.

Na zmeny a doplnky obchodných podmienok si predávajúci vyhradzuje právo bez predchádzajúceho oznámenia.