Reklamácie

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba na tovar pre fyzickú osobu je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru. Pre podnikateľské subjekty platí záručná doba v zmysle obchodného zákoníka. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.

Podmienky uplatnenia záruky

Pri prebratí tovaru od dopravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek vád to bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade porušenia obalu preukazujúceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky, kupujúci nie je povinný zásielku od dopravcu prebrať. Musí však dopravcovi písomne uviesť prečo zásielku nechce prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadne porušenia obalu zásielky sa nemôže brať ohľad.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné bezodkladne a to do 24 hodín od prevzatia oznámiť na e-mailovú adresu obchod@bastag.sk alebo telefonicky na +421 905 347 683

Záručná doba sa nevzťahuje na vady ku ktorým došlo z dôvodu nesprávneho zaobchádzania s tovarom, došlo k mechanickému poškodeniu, alebo bežnému opotrebeniu tovaru, ktoré je spôsobené častým používaním veci. Predávajúci zodpovedá len za výrobné vady a vzniknuté poruchy z dôvodu výrobných vád.

Spôsob vybavenia reklamácie

Kupujúci pošle popis poškodeného tovaru a spôsob ako k poškodeniu došlo spolu s názornou fotografiou, na adresu obchod@bastag.sk. Reklamácia bude vyriešená do 30 dní. V prípade reklamácie, kupujúci zašle chybný tovar a kópiu daňového dokladu (faktúru), doporučene na adresu sídla spoločnosti BASTAG OOPP, s.r.o., Lipová 7, 080 01 Prešov. Poškodený tovar poslaný na dobierku nebude prevzatý.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.