Reklamácie

Záručná doba začína plynú dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba na tovar pre fyzickú osobu je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru. Pre podnikatežské subjekty platí záručná doba v zmysle obchodného zákoníka. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.

Podmienky uplatnenia záruky

Pri prebratí tovaru od dopravcu je kupujúci povinný skontrolova neporušenos obalu tovaru a v prípade akýchkožvek vád to bezodkladne oznámi prepravcovi. V prípade porušenia obalu preukazujúceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky, kupujúci nie je povinný zásielku od dopravcu prebra. Musí však dopravcovi písomne uvies prečo zásielku nechce prevzia. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohžadne porušenia obalu zásielky sa nemôže bra ohžad.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné bezodkladne a to do 24 hodín od prevzatia oznámi na e-mailovú adresu obchod@bastag.sk alebo telefonicky na +421 905 347 683

Záručná doba sa nevzahuje na vady ku ktorým došlo z dôvodu nesprávneho zaobchádzania s tovarom, došlo k mechanickému poškodeniu, alebo bežnému opotrebeniu tovaru, ktoré je spôsobené častým používaním veci. Predávajúci zodpovedá len za výrobné vady a vzniknuté poruchy z dôvodu výrobných vád.

Spôsob vybavenia reklamácie

Kupujúci pošle popis poškodeného tovaru a spôsob ako k poškodeniu došlo spolu s názornou fotografiou, na adresu obchod@bastag.sk. Reklamácia bude vyriešená do 30 dní. V prípade reklamácie, kupujúci zašle chybný tovar a kópiu daňového dokladu (faktúru), doporučene na adresu sídla spoločnosti BASTAG OOPP, s.r.o., Lipová 7, 080 01 Prešov. Poškodený tovar poslaný na dobierku nebude prevzatý.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstráni, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstráni. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadova výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhžadom na cenu tovaru alebo závažnos vady.