Ochrana súkromia

Informácie o kupujúcich sú spracovávané v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty a telefónne čísla.( ďalej spoločne všetko ako „osobné údaje“)

Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov použitých v objednávke v databáze prevádzkovateľa až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním doručeného na adresu sídla predávajúceho alebo na email obchod@bastag.sk. Osobné údaje kupujúcich prevádzkovateľ nepredáva tretej osobe, výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje predávané za účelom splnenia objednávky, teda doručenia tovaru kupujúcemu. Uzatvorená zmluva je predávajúcim archivovaná a je kupujúcemu dostupná.

Kupujúci súhlasí, aby mu prevádzkovateľ posielal na jeho elektronickú adresu informácie o aktuálnych ponukách, prezentáciách, akciách atď. Súhlas podľa predchádzajúcej vety je kupujúci oprávnený kedykoľvek odvolať na mail obchod@bastag.sk